Ūkinės veiklos plano santrauka

UAB "Forestus"

Ūkinės veiklos plano santrauka


Vienas svarbiausių organizacijos tikslų yra ūkininkauti, taip, kad būtų gaunama ekonominė nauda ir siekiamas išteklių išsaugojimas ir gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais.

VšĮ ,,Sertifikuoti miškai’’ administruoja 15488 ha privačių miško savininkų miškų plotą. Vidutinis miško valdos plotas 4,5 ha. Valdomų miškų plotai pasiskirstę visoje Lietuvos teritorijoje, todėl vyrauja įvairūs medynai.

Atkurtų kirtaviečių nuo 2021 metų pradžios yra 710 ha. Iš jų 430 ha ploto atkurta natūraliu žėlimu, sodinant ar sejant atkurtas 164 ha plotas ir kombinuotu būdu atkurtas 116 ha plotas. Atkūrimui naudotos medžių rūšys: pušis,eglė, ąžuolas, beržas, juodalksnis. Organizacija neįveisė plantacinių želdinių ir šiai dienai, nė vienas miško savininkas neturi plantacinių želdinių.


UAB "Forestus"

Metinė kirtimų apimtis


Miško kirtimų apimtys apskaičiuotos ir kirtimai išdėstyti vadovaujantis miškotvarkos projektais ir teisės aktais. Apskaičiuota leistina pagrindinių medžių rūšių kirtimo norma 2021-2022: 250 000 m3.

Duomenys iki 2023-08-31:

Bendras miškų skaičius Miškų skaičius su miškotvarkos projektais Miškų skaičius be miškotvarkos projektų
4477 2507 1970

Nuo 2022-08-01 metų iki 2023-09-01:

Kirtimų rūšys Plotas, ha Tūris, tūkst. m3 Likvidinio tūrio % nuo bendro tūrio
bendras likvidinis  
Pagrindiniai  kirtimai 410 115100 97835 85
Ugdymo kirtimai 285 18500 15725 85
Sanitariniai kirtimai 310 10240 8704 85

Gamtosauginių priemonių plane apibūdintos visos saugomos teritorijos, Natura 2000 tinklo teritorijos, Lietuvos Respublikos saugomos gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, paukščių lizdavietės, kertinės miško buveinės, biosferos poligonų paukščių veisimosi vietos ir jų apsaugos zonos, kitos ekologiškai vertingos teritorijos: pelkiniai miškai, natūralios miško pelkės, laukymės, miško sklypai su pavieniais senmedžiais.

Suprojektuotas kompleksas gamtosauginių miško ūkinių priemonių biologinei įvairovei išsaugoti ir gausinti. Baigiamojoje projekto dalyje pateiktas projektinių sprendinių ekonominis, ekologinis ir socialinis vertinimas. Suprojektuotos miškų ūkinės priemonės užtikrins tausojantį, daugiatikslį miško naudojimą, palaikantį miško ekosistemų stabilumą, esamų gamtinių bei kultūros vertybių ir biologinės įvairovės išsaugojimą, taip pat ekonominę naudą.


UAB "Forestus"

Planuojama metinė kirtimų apimtis


Nuo 2024 metų iki 2028 metų:

Apskaičiuota leistina pagrindinių medžių rūšių kirtimo norma: 900 160 m3

Kirtimų rūšys Plotas, ha Tūris, tūkst. m3 Likvidinio tūrio % nuo bendro tūrio
bendras likvidinis  
Pagrindiniai  kirtimai 2210 804700 683995 85
Ugdymo kirtimai 884 54710 46503,5 85
Sanitariniai kirtimai 1152 40750 34637.5 85
Miškų įveisimas ir atkūrimas 2024m. iki 2028 m.
 
Želdant įveisti naujų miškų 380 ha
Atkurti kirtaviečių: 3300ha
- Natūraliu žėlimu atkurti 1970 ha
- Sodinant ar sėjant atkurti 841 ha
- Kombinuotu būdu atkurti: 489 ha
- Kai žėlimas daugiau 50% 175 ha
- Kai žėlimas mažiau 50% 314 ha
Medžių rūšys miškui atkurti Pušis, eglė, ąžuolas, beržas, juodalksnis.

Turite klausimų?
Susisiekite dabar

+370 677 88339


Parašykite mums